Dobra Droga Pielgrzymki

UMOWA – ZGŁOSZENIE

UMOWA – ZGŁOSZENIE

Kierunek wyjazdu

Termin wyjazdu :

DANE UCZESTNIKA :

Imię i Nazwisko :

Data urodzenia :

Adres zameldowania:

Seria i numer dokumentu ( paszportu lub dowodu osobistego) :

Data wydania i ważność dokumentu :

Telefon kontaktowy :

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam,że zapoznałam/em się z programem wyjazdu pielgrzymkowego, cena i warunkami imprezy organizowanym
przez Biuro Pielgrzymkowe DOBRA DROGA.